Kancelaria parafialna: czynna od wtorku do piątku od godz. 15.00 do 16.30 (poza pierwszymi piątkami miesiąca).

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przyjmowania niektórych sakramentów oraz innych spraw kancelaryjnych.

CHRZEST

chrzestChrzest Święty w naszej parafii udzielany jest w każdą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.30. Dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej na 2 tygodnie przed udzieleniem sakramentu.
Potrzebne dokumenty:
– akt urodzenia dziecka (odpis)
– dowody osobiste rodziców
– dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania)
– zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
– Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka.

Liturgia i teologia:

Jezus powiedział do Apostołów: „Idźcie wiec i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. (Mt 28, 19)
Przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa możemy się na nowo narodzić do życia Bożego. Staje się to przez chrzest. Jest on naszą Paschą, czyli naszym przejściem ze stanu śmierci grzechu do życia w łasce, z niewoli szatana do wolności dzieci Bożych.
Chrzest czyni nas dziećmi Bożymi, członkami Ciała Mistycznego, to jest Kościoła, obdarza nadzieją i miłością i otwiera drogę do nieba.
Główną czynnością sakramentu chrztu jest polanie wodą głowy przyjmującego sakrament i wymówienie słów: ?Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Właściwym miejscem udzielania chrztu jest Kościół parafialny, a właściwym czasem sprawowania tego sakramentu niedzielna Msza święta.
Jeśliby kapłan lub diakon był nieobecny, a życiu nie ochrzczonego dziecka zagrażało niebezpieczeństwo (np. w szpitalu), chrztu udzielić może każdy człowiek, kierujący się właściwą intencją. Taki chrzest jest ważny, trzeba go potem zgłosić w kancelarii parafialnej oraz dopełnić obrzędów sakramentalnych w Kościele.

POKUTA

pojednanieSpowiedź w naszym kościele: w dni powszednie pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św; w niedziele i święta między Mszami świętymi.

Liturgia i teologia:

„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.” (J20, 22-23)
„Jezus Chrystus jest Ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.” (1 J 2, 12).
Sakrament Pokuty, zwany też sakramentem Pojednania, ustanowił Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu. Wyznanie grzechów, płynące ze skruchy serca, z pragnienia nawiązania zerwanych więzów przyjaźni z Bogiem i bliźnimi, prowadzi do spotkania z Chrystusem.
Istotnym warunkiem spotkania z Chrystusem jest żal za grzechy. Łączy się z nim ściśle postanowienie poprawy życia, czyli postanowienie zastosowania środków, które pozwolą z czasem wyjść z grzechów, uświadomionych sobie uprzednio w rachunku sumienia.
Przystępując do spowiedzi, wyznajemy nasze grzechy człowiekowi, który mocą sakramentu Kapłaństwa uobecnia Chrystusa. Jego władza, Jego mocą odpuszcza nam grzechy.
Kapłan osądza nasze grzechy i naszą wewnętrzną postawę i przez słowa rozgrzeszenia jednoczy nas z Chrystusem i z ludem Bożym ? Kościołem, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa.
Pojednani z Bogiem i z ludźmi pragniemy zadośćuczynić za nasze grzechy Bogu, wykonując zadaną pokutę, pragniemy też naprawić krzywdy wyrządzone bliźnim.
Pięć warunków jest więc koniecznych, byśmy mogli otrzymać rozgrzeszenie, byśmy pojednali się z Bogiem i stali się znowu członkami wspólnoty Kościoła. Sakrament Pokuty przynosi pojednanie, przebaczenie, ulgę, pokój, radość serca i łaskę Bożą.

EUCHARYSTIA

eucharystiaMsze święte ofiarujemy za:

Żywych: z okazji imienin, urodzin, jubileuszy, egzaminów, o zdrowie, podczas przeżywania różnych problemów, dziękczynne za otrzymane łaski.

Zmarłych: bo komu zamawia się Msze święte z okazji imienin, urodzin, rocznicy śmierci, ten żyje, ten jeszcze nie umarł. Msza Święta ofiarowana za zmarłego jest takim „oświetlaniem Zmarłego” blaskiem tajemnicy Zmartwychwstania. Wtedy mówimy Mu: nie umieraj, żyj wiecznie, bo Go kochamy. Msza św. jest pamięcią, miłością, kochaniem człowieka, który odszedł ? na tym polega tajemnica „świętych obcowania”.

Msze gregoriańskie są starą praktyką odprawiania Eucharystii przez 30 dni bez przerwy za zmarłą osobę. Nazwa pochodzi od imienia św. Grzegorza I, papieża – on jako pierwszy nakazał odprawić 30 Mszy świętych w intencji pewnego zakonnika, który za życia nie zawsze był wzorowym braciszkiem (w. VI). „Gregoriankę” odprawia się tylko za zmarłych (za jedną osobę) nieprzerwanie przez 30 dni. Gdyby nastąpiła przerwa, kapłan musiałby ją rozpocząć od początku. W przekonaniu katolików zmarli, dzięki Mszom gregoriańskim, osiągają wieczną szczęśliwość. Są one najlepszym sposobem śpieszenia z pomocą naszym zmarłym. Co do układu i treści w niczym się nie różnią od Mszy świętych, w których uczestniczymy co niedzielę. Mszę gregoriańską może odprawiać kilku księży z jednej parafii, ważne, aby była odprawiana każdego dnia przez 30 dni.

Liturgia i teologia:

„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane, bierzcie i pijcie z niego wszyscy to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę” (Mt 26,26)

Tymi słowami Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił Najświętszy Sakrament jest on najbardziej święty ze wszystkich sakramentów, bo w nim Jezus Chrystus jest obecny rzeczywiście i prawdziwie.

Obrzędem tego sakramentu jest liturgia Mszy świętej. A więc sam Chrystus jest wtedy obecny i wstawia się za nami do Ojca. W Komunii świętej staje się dla nas pokarmem. Jednoczy się z nami, umacnia nas, leczy, byśmy nie ulegli pokusie, i uzdalnia do nowego, lepszego życia. Jest zadatkiem naszego zmartwychwstania. Słowami: „To czyńcie na moją pamiątkę” Pan Jezus wzywa nas do udziału w Jego Ofierze w Mszy świętej, przede wszystkim w dniu Pańskim, w niedzielę, która nam upamiętnia Jego zmartwychwstanie.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

namaszczenie„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary niech będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (JK 5, 14 ? 15)

Łaska, którą otrzymaliśmy przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, spływa na człowieka również w tych ciężkich dla niego chwilach. Ma przynieść nie tylko ulgę i zdrowie choremu, o co prosimy w modlitwach, ale ma przede wszystkim chorego umocnić, pomaga mu też dostrzec chrześcijańską wartość cierpienia. A jeśli choroba jest śmiertelna, ma człowieka napełnić pokojem i umocnić nadzieję spotkania z Chrystusem na progu nowego, wiecznego życia.

Przyjmujący ten sakrament powinien być w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli jednak chory nie może się spowiadać, to sakrament Namaszczenia Chorych własną mocą odpuszcza grzechy, o ile chory pragnie dostąpić przebaczenia.

Sakramentu Namaszczenia Chorych udziela się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach olejem z oliwek lub stosownie do okoliczności innym olejem roślinnym, należycie poświęconym, wymawiając jeden raz następujące słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen.”

W pokoju chorego należy przygotować stół w takim miejscu, aby chory mógł go widzieć, dwie zapalone świece, wodę święconą i kropidło, talerzyk z watą, solą i kawałkiem chleba (do oczyszczenia palców z oleju świętego). Jeżeli chory przystępuje do Komunii świętej, należy także przygotować szklankę z wodą i łyżeczką.

W naszej parafii chorych odwiedzamy na wezwanie, z okazji pierwszych piątków miesiąca, rekolekcji. Należy w miarę możliwości zatroszczyć się o pojazd dla kapłana, który udaje się do chorego z posługą i wcześniej, jeśli nie jest to nagły przypadek, umówić się z kapłanem dyżurującym na spotkanie z chorym.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

bierzmowanieBierzmowanie przyjmują zazwyczaj uczniowie klas III gimnazjum. Kandydaci do bierzmowania spotykają się raz w miesiącu, uczestnicząc w specjalnych spotkaniach formacyjnych. Obchodzą także Pierwsze Piątki Miesiąca.
Potrzebne dokumenty:
– metryka chrztu
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji oraz opinia katechety
– w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Liturgia i teologia:

Jest to sakrament szczególnego daru Ducha Świętego. Pan Jezus przed swym wystąpieniem publicznym został „namaszczony” Duchem Świętym.

Podobnie Kościół Chrystusowy, zrodzony na krzyżu, otrzymał w dniu Zesłania Ducha Świętego, obiecaną przez Chrystusa „Moc z wysokości”.

Każdy ochrzczony, gdy dorasta, otrzymuje Ducha Świętego i Jego siedem darów (MĄDROŚĆ, ROZUM, RADA, MĘSTWO, UMIEJĘTNOŚĆ, POBOŻNOŚĆ, BOJAŹŃ BOŻA)

Sakrament ten wyznacza chrześcijaninowi szczególne miejsce w Kościele i w świecie. W sakramencie Bierzmowania chrześcijanin zostaje powołany do odpowiedzialności za Kościół i za innych ludzi. Jest powołany do apostolstwa i odważnego wyznawania Chrystusa swoim życiem i wiarą i dlatego nazwano Bierzmowanie sakramentem dojrzałości chrześcijański.

Sakrament Bierzmowania udzielany jest zazwyczaj przez biskupa, może też bierzmować kapłan wyznaczony przez biskupa.

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

kaplanstwoSakrament Kapłaństwa ustanowił Chrystus w Wielki Czwartek. Są trzy sakramentalne stopnie tej posługi: diakonat, kapłaństwo i biskupstwo.

Sakramentu Kapłaństwa udziela biskup przez włożenie rąk na głowę kandydata i modlitwę do Ducha Świętego. Namaszcza też jego dłonie i podaje do rąk kielich do odprawiania Mszy świętej. Daje mu władzę odpuszczania grzechów i nauczania.

Sakrament Kapłaństwa sprawia, że wyświęcony ma udział w kapłaństwie Chrystusa i w imieniu Chrystusa oraz jego mocą spełnia czynności kapłańskie: chrzci, rozgrzesza, odprawia Mszę świętą, namaszcza chorych, naucza, błogosławi, modli się w imieniu całego Kościoła.

Kapłanem może być każdy, kogo Bóg do tego powoła. Wszyscy chrześcijanie mają obowiązek modlić się o liczne i dobre powołania kapłańskie.

W naszej parafii modlimy się o dobre i liczne powołania do kapłaństwa w każdy czwartek tygodnia

PS. Proszę serdecznie Parafian i Gości o modlitwę w naszej intencji (w intencji Księży pracujących w tej parafii i pochodzących z niej).

MAŁŻEŃSTWO

malzenstwoSakrament małżeństwa – narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu (sam termin można uzgodnić wcześniej).

Potrzebne dokumenty:
– Metryka chrztu św. – ważna 6 miesięcy
– Świadectwo bierzmowania
– Indeks ukończenia kursu przedmałżeńskiego „Spotkania dla Narzeczonych”
– Dowód osobisty
– Zaświadczenie stwierdzające stan wolny z Urzędu Stanu Cywilnego – ważne 3 miesiące ( gdy zawierany jest ślub tzw. konkordatowy )
– Narzeczeni, po zgłoszeniu się w kancelarii, zobowiązani są uczestniczyć w konferencjach poradnictwa rodzinnego, znać rok i parafię przyjęcia I Komunii św., podać imię i nazwisko, wiek oraz adres dwóch świadków ślubu.

Liturgia i teologia:

„…dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. A tak nie są już dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela” (Mk 10, 7 – 9)
Małżeństwo, związek dwojga miłujących się ludzi, w Starym Testamencie jest obrazem miłości Boga do narodu wybranego. W Nowym Przymierzu zaś miłość małżeńska jest obrazem miłości Chrystusa i Kościoła zrodzonego na krzyżu.
Małżeństwo jako sakrament zawierają sami narzeczeni, a kapłan tylko odbiera od nich przysięgę, potwierdza zawarty związek w imieniu Kościoła i błogosławi.
W obrzędzie sakramentu małżeństwa najważniejsza jest przysięga, która składają sobie narzeczeni wobec Boga na ręce kapłana w obecności przynajmniej dwóch świadków. Brzmi ona tak: „Ja … biorę ciebie … za żonę (męża) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci”.

Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Płockiej (link).

„Miłość, to wybór drogi miłości i wierność wyborowi” św. Augustyn.

POGRZEB KATOLICKI

pogrzebFakt śmierci osoby wierzącej należy zgłosić w kancelarii parafialnej. Rodzina powinna ustalić datę i godzinę pogrzebu z osobą zarządzającą cmentarzem na którym ma być pochowany zmarły. W kancelarii parafialnej informując o dacie i godzinie pogrzebu należy również przedstawić Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, podać kto, kiedy i jakich sakramentów udzielił osobie zmarłej przed śmiercią (zaświadczenie od kapelana szpitala).
Jeżeli pogrzeb ma odbyć się poza parafią, należy fakt ten również zgłosić w kancelarii w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia.

Pamiętajmy o modlitwie za zmarłych ich czas zasługiwania już się zakończył!

Witamy!

Witamy na stronie
Parafii św. Wojciecha
w Szreńsku

Adres parafii:
ul. Wikariacka 1
06-550 Szreńsk
Powiat mławski
Woj. Mazowieckie
Dekanat mławski
Tel: 23 653 40 15
e-mail:
parafiaszrensk@yahoo.com

Porządek mszy św.:
Niedziele i święta:
9:00 ; 10:45 ; 12:15 ; 16:00
Dni powszednie:
7:30 ; 17:00

Kancelaria parafialna:
czynna od wtorku do piątku
od godz. 15.00 do 16.30
(poza pierwszymi piątkami miesiąca)

Kalendarz
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Liturgia na dziś

Aniołek

Niech Was pilnują dobre aniołki!

Archiwum